ξ Antarctic Ocean Development with Artificial Intelligence (AI) and Hydrogen powered »Ξ
DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS) powered by Artificial Intelligence (AI)
»Benefits »Mission Profile »Performance »Senses » Specialty » Structure » Usage
Pod powered by Artificial Intelligence (AI) for Business Unmanned Autonomous System (UAS) with DragonXi UAV
DragonXi Unmanned Autonomous Vehicle (UAV) for Business powered by Artificial Intelligence (AI )
ξ Antarctic Ocean Development for Liquid Hydrogen (LH2) powered business Unmanned & Autonomous Vehicles (UAV) »Π
Base Station for DragonXi UAV powered by Artificial Intelligence (AI) for Business Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ Antarctic Ocean Development for Hydrogen Fuel Cell powered business Unmanned & Autonomous Base Stations (UAS) »Π
Sensor powered by Artificial Intelligence (AI) for Business Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ Antarctic Ocean Development for Hydrogen Fuel Cell powered business Wireless Ad-hoc Sensors »Π
Hydrogen (H2) Fuel Cell (MH2) powered Resource Device (H2RD) for DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ Antarctic Ocean Development powered by Hydrogen Magazines and Cartridges in business Resource Devices »Π
Pocket Rollable Display for Business (PRD4B) powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ Antarctic Ocean Development with business Pocket Rollable Display »Π
Hydrogen (H2) Mobile Device for Business (2H2FD4B) powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ Antarctic Ocean Development with Hydrogen powered business two TFT Display Freedom Device »Π
Alpha Hydrogen (H2) Mobile Device for Business (H2FD4B) powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ Antarctic Ocean Development with Hydrogen powered business Mobile Freedom Device embedding Pocket Rollable Display »Π
Sphere of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

ξ Multiprocessing4Xi SDK

for high performance Multi-Core Processors
Δ Faster Systems with modern Processor Architectures
Δ Smart Diagnostics for Multiprocessing
Δ Secure Debug on/off switching
Δ More variety of Verbs and Expressions in programming
Δ Reports built in Industry Standard formats
Δ Visualization of the System from multiple Viewpoints
Δ Increased productivity to the whole System Life Cycle
Δ Logic not changed when debugging added
Δ Increased Productivity via available Patterns
Δ Verbs for Object Actions from Natural Language
Δ Automatic Macros embedded for Smart Keyboards
Δ Easier editing and analyzing of Programs with Tags embedded
Δ Parsing of Programs for the quality of Software Engineering
Δ Errors and Exceptions are properly handled
Δ Faster and more reliable Systems engineered
Δ Agile System Development
Δ Time from Proto to Production minimized
Δ Improved quality of Deliveries
Δ Installations with on-site Diagnostics
Δ Faster Error solving
Δ Increased Performance with easier System Tuning
Δ Both visual and textual Trace
Δ Time stamped Events
Δ Modular System Architecture
Δ Based on Open Systems
Δ Less dependence on Operating System
Δ Managed Exceptions
Δ Architecture scales from Single to Multicore Systems
Sphere of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

ξ Scope4Xi SDK

Δ Software generated automatically for Xi = {APU ... CPU ... GPU ... ZPU},
- where Xi depicts virtual device prepresenting Processing Unit such as GPU
Δ System can automatically decide the best Processing Unit(s) for Task(s)
Δ Programmers can also allocate Processins Unit(s) for Task(s)
Δ Improved performance
Δ Balanced resource usage
Δ Processing units {APU ... CPU ... GPU ... ZPU} can be simulated
Δ Machine generated code increases productivity
Δ Adding new hardware becomes less costly
Sphere of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

ξ Studio4Xi SDK

Δ AI and autonomous System Development
Δ Macros for messages to be embedded in programs
Δ Parsers for software modules
Δ Timing services for trace
Δ XML-files to sense, reason and ace traces
Δ Nouns with colors to depict software actors
Δ Easy import for Classes and Functions
Δ Find services to analyze and develop programs
Δ Verified hyperlinks built for web pages
Δ Embedded trace for Multiprocessing Programs
Δ Automated trace for Software Development
Δ Adjustable timeouts for tuning systems
Δ Symbolized software Actors for trace
Δ XML generated for Sense, Reason and Ace
Δ Dynamically loadable Programs generated with software
Δ 2D/3D Image Programs for special Processors
Δ Natural language trace embedded in programs
Δ Profiles for smart keyboards
Δ Programs for module and system testing
Δ 3D coordinates for timed trace events
Δ Programs for system constants
Δ Compability with standard Multiprocessing
Δ Multiprocessing classes Process4Xi, Queue4Xi, Pipe4Xi
Δ Trace and Benchmark results embedded in modules
Δ Programs to create Web Portals
Δ Programs to view Web Portals based on roles and categories
Δ Version management with one program
Δ Statistics for software and web development
Δ Target functions automatically created for processes
Δ Modules generated to activate processes with target functions
Δ Dummy processes for threads to simulate CPU cores
Δ Target functions activated for processes
Δ Automatically generated Programs and Tests
Δ Multiprocessing Programs generated automatically to distribute work load
Δ Command and Control via Named Pipes and Queues
Δ Visual Symbols for »Verbs and »Nouns
Δ HTML generated to »Verbs, Clusters and Supers
Δ Colors generated to »Actors
Δ Software Objects generated for Processing Units {BPU ... GPU ... ZPU}

ξ App Waves

Surfer of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

Categories

California Highway 101

τ Artificial Intelligence (AI)

CNN Deep Learninginference Knowledge reasoning Object detection Q-learning Reason It Transfer learning Zeroshot learning
Δ convolutionalneuralnetwork ».app ».dev
Δ deeplearninginference ».app ».dev
Δ knowledgereasoning ».app
Δ machineprogramming ».app
Δ objectdetection ».app
Δ personalrobot ».app ».dev
Δ qlearning ».app
Δ reasonit ».app ».dev
Δ situate ».app
Δ transferlearning ».app ».dev
Δ zeroshotlearning ».app ».dev

Γ Autonomous

Autonomous device app Autonomous device dev Autonomous robot app Autonomous robot dev Autonomous system app Autonomous system dev Autonomous vehicle app Autonomous vehicle dev
Δ autonomousdevice ».app ».dev
Δ autonomousrobot ».app ».dev
Δ autonomoussystem ».app ».dev
Δ autonomousvehicle ».app ».dev

Ξ Space

Beyond space app Cryogenics app Cryogenics dev Space DragonXi app Space DragonXi dev Space science app Space science dev Waterexploration app
Δ beyondspace ».app
Δ cryogenics ».app ».dev
Δ spacedragonxi ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev
Δ waterexploration ».app

Ψ Ocean, Desert, Environment

Antarctic ocean Arctic ocean Atlantic ocean Caribbean sea Indian ocean Oceanography Pacific ocean Southern ocean
Δ antarcticocean ».app ».dev
Δ arcticocean ».app ».dev
Δ atlanticocean »app »dev
Δ indianocean »app »dev
Δ biomimicry ».app ».dev
Δ caribbeansea »app »dev
Δ chamberednautilus ».app
Δ halongbay ».app
Δ indianocean ».app ».dev
Δ limnology ».app
Δ namib ».app
Δ oceanography ».app ».dev
Δ pacificocean »app »dev
Δ porthos »app »dev
Δ rubalkhali ».app
Δ southernocean ».app ».dev
Δ thirdpole ».app

ε Quantum Computing

Aeronautics Autonomous system Cryogenics Oceanography Space science Unmanned system Autonomous vehicle Personal robot
Δ aeronautics »app »dev
Δ autonomoussystem ».app ».dev
Δ cryogenics ».app ».dev
Δ oceanography ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev
Δ unmannedsystem ».app ».dev
VITTU

Π Science

Aeronautics Biomimicry Lexicology Limnology Oceanography Spacescience Cryogenics Yocto
Δ aeronautics »app »dev
Δ biomimicry ».app ».dev
Δ lexicology ».app
Δ limnology ».app
Δ oceanography ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev

ρ Unmanned

DragonXi Gimbal Lidar system Mission profile Unmanned System Autonomous robot Autonomous device Autonomous vehicle
Δ dragonxi ».app ».dev
Δ gimbal ».app
Δ lidarsystem ».app ».dev
Δ missionprofile ».app
Δ unmannedsystem ».app ».dev

All in alphabetical order

California Highway 101

[A]
Δ aceit »app »dev
Δ aeronautics »app »dev
Δ antarcticocean ».app ».dev
Δ app2ace4yo ».app
Δ arcticocean ».app ».dev
Δ atlanticocean ».app ».dev
Δ autonomousrobot ».app ».dev
Δ autonomousdevice ».app ».dev
Δ autonomoussystem ».app ».dev
Δ autonomousvehicle ».app ».dev

[B]
Δ bankholiday ».app
Δ beyondbrexit ».app ».dev
Δ beyondmeat ».app ».dev
Δ beyondspace ».app
Δ biomimicry ».app ».dev

[C]
Δ chamberednautilus ».app
Δ caribbeansea ».app ».dev
Δ convolutionalneuralnetwork ».app ».dev
Δ cryogenics ».app ».dev

[D]
Δ deeplearninginference ».app ».dev
Δ dragonxi ».app ».dev
Δ dragonxi ».com

[E]
Δ energylevel ».app

[G]
Δ gimbal ».app

[H]
Δ halongbay ».app

[I]
Δ indianocean ».app ».dev

[J]
Δ jetport ».app ».dev

[K]
Δ knowledgereasoning ».app

[L]
Δ lexicology ».app
Δ lidarsystem ».app ».dev
Δ limnology ».app
Δ loihi ».app ».dev
Δ longrangehunting ».app ».dev

[M]
Δ machineprogramming ».app
Δ marlinfishing ».app ».dev
Δ midsummer ».app
Δ missionprofile ».app

[N]
Δ namib ».app

[O]
Δ objectdetection ».app
Δ oceanography ».app ».dev
Δ open source platform ».app ».dev

[P]
Δ pacificocean ».app ».dev
Δ personalrobot ».app ».dev
Δ porthos ».app ».dev

[Q]
Δ qlearning ».app

[R]
Δ reasonit ».app ».dev
Δ rubalkhali ».app

[S]
Δ senseit ».app ».dev
Δ situate ».app
Δ smartban ».app ».dev
Δ southernocean ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev
Δ spacedragonxi ».app ».dev

[T]
Δ thirdpole ».app
Δ transferlearning ».app ».dev

[U]
Δ unmannedsystem ».app ».dev

[W]
Δ waterexploration ».app

[Y]
Δ yocto ».app
Δ yourdragonxi ».com ».org

[Z]
Δ zeroshotlearning ».app ».dev

Ξ Contact {ceo|cbo|cco|cdo|cfo|cmo|cpo|cto|sec|}

ξ » email
Chief BIO (CBO) of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)
@domain
Δ antarcticocean ».app ».dev
Δ arcticocean ».app ».dev
Δ atlanticocean ».app ».dev
Δ beyondbrexit ».app ».dev
Δ beyondmeat ».app ».dev
Δ biomimicry ».app ».dev
Δ caribbeansea ».app ».dev
Δ cryogenics ».app ».dev
Δ halongbay ».app
Δ indianocean ».app ».dev
Δ limnology ».app
Δ oceanography ».app ».dev
Δ pacificocean ».app ».dev
Δ southernocean ».app ».dev
ξ » email
Secretary (SEC) of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)
@domain
Δ app2ace4yo ».app

Ξ Venture »

London Stock Exchange

Ξ Legal »

Golden Gate Bridge